Voor nieuws uit het HOST, klik hier.

De COVID-pandemie leerde ons dat het infectierisicobeheer in de zorg moet worden versterkt. De federale overheid start daarom met het proefproject van de Hospital Outbreak Support Teams (HOST).

HOST

Het Hospital Outbreak Support Team kadert in een proefproject, uitgeschreven door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Dit project heeft als doel een multidisciplinair ziekenhuisteam in te voeren met expertise in het beheer van infectie- en epidemiologische risico’s genaamd ‘Hospital Outbreak Support Team’ (HOST). Dit HOST zal bijdragen aan de versterking van de infectiepreventie en -controle (infection prevention & control, IPC), een beter gebruik van infectiewerende middelen (antimicrobial stewardship, AMS) en de klinische farmacie in verband met infectiologie.

Het proefproject beoogt de ontwikkeling in het kader van IPC en AMS van:

  1. een samenwerking tussen ziekenhuizen en wederzijdse uitwisseling van activiteiten en middelen die zo doeltreffender gebruikt worden op supra-institutioneel niveau;
  2. een transversale en transmurale aanpak uitgebouwd in overleg met de bevoegde gezondheidsoverheden die het mogelijk maakt de ziekenhuisexpertise ter beschikking te stellen van de residentiële collectiviteiten en andere actoren van de eerstelijnsgezondheidszorg.